Sunday, September 15, 2013

နိုင္ငံေတာ္သမၼတ လစဥ္ေၿပာၾကားသည့္ ေရဒီယိုမိန္႔ခြန္း (၁-၉-၂ဝ၁၃)


နိုင္ငံေတာ္သမၼတ လစဥ္ေၿပာၾကားသည့္ ေရဒီယိုမိန္႔ခြန္း (၁-၉-၂ဝ၁၃)
***********************************

မိဘၿပည္သူမ်ားခင္ဗ်ား-

ကြ်န္ေတာ္တို႔နိုင္ငံရဲ့ လက္ရိွအေၿခအေနမ်ားကို မိဘၿပည္သူမ်ားထံ ေရဒီယိုမွတစ္ဆင့္ အသိေပး ေၿပာၾကားေနက်ၿဖစ္တဲ့အတိုင္း ယခုလည္း ဩဂုတ္လအတြင္း ၿမန္မာနိုင္ငံရဲ့ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲမႈမ်ားကို ေၿပာၾကားရၿခင္း ၿဖစ္ပါတယ္။လြန္ခဲ့တဲ့ လဆန္းပိုင္းက ကြ်န္ေတာ္ေၿပာၾကားခဲ့သလို ကြ်န္ေတာ္တို႔ အစိုးရတာဝန္ယူရမယ့္ ငါးနွစ္တာကာလရဲ့ ပထမပိုင္းလို႔ ဆိုရတဲ့ လေပါင္း(၃၀)မွာ ၿပည္သူေတြရဲ့ အဓိကလိုအပ္ခ်က္နွစ္ခုၿဖစ္တဲ့ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈရိွၿပီး တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းစြာ ေနထိုင္ လိုမႈနွင့္ လူမႈစီးပြား ဘ၀ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္လိုမႈေတြကို ၿဖည့္ဆည္းေပးနိုင္ဖို႔အတြက္ ဒီမိုကေရစီ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲေရး အေၿခခံ အုတ္ၿမစ္မ်ားကို ႀကိဳးစားခ်မွတ္ခဲ့ပါတယ္။ဒီလို လိုအပ္တဲ့ အေၿခခံအုတ္ၿမစ္ေတြ ေဖာ္ေဆာင္လာနိုင္တာနဲ႕အမွ် ကြ်န္ေတာ္တို႔ အစိုးရရဲ့ က်န္ရိွေနေသးတဲ့ လေပါင္း (၃၀) ကာလမွာ ၿပည္သူေတြရဲ့ စားဝတ္ေနေရး အတြက္ အေၿခခံ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို အသားေပးၿပီးသိသာထင္ရွားတဲ့ လူမႈစီးပြားေရး အက်ိဳးရလဒ္ေတြ ခံစားလာနိုင္ေအာင္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ၿပည္သူေတြရဲ့ စားဝတ္ေနေရး၊ လူမႈစီးပြားေရးအတြက္ အဓိက လိုအပ္ခ်က္ေတြၿဖစ္တဲ့ သန္႔ရွင္းတဲ့ ေသာက္သံုးေရနွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရရရိွေရး၊ လွ်ပ္စစ္မီး ရရိွေရး၊ သတင္းဆက္သြယ္ေရးစနစ္ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေရး၊ အလုပ္အကိုင္ရရိွေရးနွင့္ ၿပည္သူအမ်ားစု မီွခိုေနရတဲ့ လယ္ယာ စိုက္ပ်ိဳးေရးနွင့္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတို႔ကို အထူးအေလးေပး ေဆာင္ရြက္သြားမွာၿဖစ္ပါတယ္။ တိုင္းၿပည္ရဲ့ လက္ရိွ အေၿခအေန အတြက္သာမက အနာဂတ္အတြက္ အလြန္အေရးႀကီးတဲ့ ပညာေရးနဲ႕ က်န္းမာေရး က႑ေတြမွာလည္း အဓိကက်တဲ့ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲမႈေတြကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ယခုလ ေရဒီယိုကေန ၿပည္သူလူထုထံ ဆက္သြယ္ေၿပာၾကားတဲ့ အစီအစဉ္မွာ ကြ်န္ေတာ့္အေနနဲ႕ အထူးၿပဳေၿပာၾကားလိုတဲ့ ကိစၥကေတာ့ ေရရွည္ တည္ေဆာက္ရမယ့္ အမ်ိဳးသားၿပန္လည္ စည္းလံုးညီညြတ္္ေရးနဲ႕ သက္ဆိုင္တဲ့ ကိစၥရပ္မ်ားပဲ ၿဖစ္ပါတယ္။အခုလက္ရိွ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အစိုးရလက္ထက္မွာ ေပၚေပါက္လာတဲ့ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲေရး မ်ားကို ၿဖစ္ေပၚေစတဲ့ နိုင္ငံေရးၿဖစ္စဉ္ကို သံုးသပ္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔အေနနဲ႕ အာမခံခ်က္ရိွတဲ့ အေရြ႕မ်ားကို တည္ေဆာက္နိုင္ၿပီလို႔ သံုးသပ္နိုင္မွာၿဖစ္ပါတယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မ႑ိဳင္နွင့္ ဥပေဒၿပဳေရးမ႑ိဳင္တို႔အၾကား လတ္တေလာၿဖစ္ပြားေနတဲ့ နိုင္ငံေရး ပြတ္တိုက္မႈေတြဟာလည္း ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲေရးကာလမွာ ႀကံဳေတြ႕ရမယ့္ သဘာ၀က်တဲ့ ကိစၥရပ္မ်ားပဲ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ဘယ္သူမွန္တယ္၊ ဘယ္သူ မွားတယ္ဆိုတာ ပြတ္တိုက္မႈေတြကေန သင္ခန္းစာမ်ား ရယူသြားရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ အနာဂတ္မွာ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ စည္းစနစ္ေတြ၊ နည္းနာသစ္ေတြ၊ ဆက္သြယ္ေရးပံုစံေတြနဲ႕ ညိႇနိုင္း အေၿဖထုတ္ၿခင္း ဆိုတာေတြ ၿဖစ္ေပၚလာေအာင္ ပံုစံခ်နိုင္ဖို႔ဆိုတဲ့ ကိစၥရပ္က ပိုအေရးႀကီးတယ္လို႔ ရႈၿမင္ၾကရမွာၿဖစ္ပါတယ္။ဒီလို ရႈၿမင္နိုင္မွသာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ေတြ ရယူပိုင္ဆိုင္လိုတဲ့ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို အေၿခခံတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္နွင့္ ဥပေဒၿပဳေရး မ႑ိဳင္တို႔ အၾကား ေကာင္းမြန္မွန္ကန္တဲ့ အၿပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းမႈေတြကို ခိုင္မာေစမွာပဲၿဖစ္ပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္အပါအဝင္ လက္ရိွၿမန္မာ့နိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနနဲ႕ နိုင္ငံေရး ပြတ္တိုက္မႈေတြကို နားလည္ လက္ခံေပးၿပီး ေရရွည္တည္ေဆာက္ေရး သင္ခန္းစာမ်ား ရယူကာ ေဆြးေႏြးညိႇနိွုင္းၿခင္းေတြ၊ မွ်တတဲ့ အေပးအယူ ၿပဳလုပ္ၿခင္းေတြနဲ႕ ခိုင္မာတဲ့ နိုင္ငံေရးၿဖစ္စဉ္နဲ႕ နိုင္ငံေရးယဉ္ေက်းမႈသစ္ တည္ေဆာက္ေရးတို႔ကို ရည္သန္ ထိန္းေက်ာင္းေပးဖို႔ တိုက္တြန္းလိုပါတယ္။ကြ်န္ေတာ္ေၿပာၾကားခဲ့တဲ့ ေဆြးေႏြးညိႇနိွုင္းၿခင္း၊ အေပးအယူလုပ္ၿခင္းဆိုတဲ့ ကိစၥေတြဟာ အေလွ်ာ့ေပး ညိွနိွုင္းဖို႔ဆိုတာမ်ိဳး မဟုတ္ပါဘူး။ မတူညီတဲ့သေဘာထားေတြ ရိွၾကေပမယ့္လည္း ခိုင္မာတဲ့ နိုင္ငံေရး အနာဂတ္တစ္ရပ္ ပိုင္ဆိုင္နိုင္ဖို႔၊ ေရရွည္ တည္တံ့မယ့္ နိုင္ငံေရးၿဖစ္စဉ္တစ္ရပ္ ပိုင္ဆိုင္နိုင္ဖို႔အတြက္ က်ယ္ၿပန္႔ခိုင္လံုတဲ့ စဉ္းစား ေတြးေခၚမႈေတြနဲ႕ မွန္ကန္တဲ့ စိတ္ေစနာေတြ၊ ဉာဏ္ပညာေတြ၊ စြမ္းအားေတြကို အသံုးၿပဳၿပီး ၿပည္သူလူထုအက်ိဳးကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးနိုင္မယ့္ ဆံုးၿဖတ္ခ်က္ေတြကို ခ်မွတ္နိုင္ဖို႔အတြက္ ပါဝင္ပတ္သက္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္အသီးသီးကို တိုက္တြန္း ႏိႈးေဆာ္ၿခင္းသာ ၿဖစ္ပါတယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္ကို ကိုယ္စားၿပဳတဲ့ အစိုးရအေနနဲ႕ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ နိုင္ငံေတာ္ တစ္ရပ္လံုးကို ဦးစီးဦးေဆာင္ၿပဳေနရတဲ့ သမၼတ တစ္ေယာက္အေနနဲ႕ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားရဲ့ လြတ္လပ္ခြင့္နဲ႕ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို အသိအမွတ္ၿပဳ ထိန္းေက်ာင္းသြားမွာ ၿဖစ္သလို ဥပေဒၿပဳေရးမ႑ိဳင္ၿဖစ္တဲ့ လႊတ္ေတာ္မ်ားရဲ့ လြတ္လပ္ခြင့္နွင့္ လုပ္ေဆာင္မႈ မ်ားကိုလည္း အစဉ္အေလးထား ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ သြားမယ္ဆိုတာ ေၿပာၾကားလိုပါတယ္။ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးမွာ အေရးအႀကီးဆံုးၿဖစ္တဲ့ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ကိုလည္း လြတ္လပ္ၿပီး အားေကာင္းခိုင္မာလာေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ သြားၾကရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ယခု လဆန္းပိုင္းက က်င္းပခဲ့တဲ့ ၈၈ ခုနွစ္ လူထုလႈပ္ရွားမႈ နွစ္ဆယ့္ငါးနွစ္ၿပည့္ အခမ္းအနားဟာဆိုရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ နိုင္ငံေရးသမိုင္းအတြက္ အေရးႀကီးတဲ့ သင္ခန္းစာမ်ား ရယူနိုင္တဲ့ ကိစၥရပ္ တစ္ခုၿဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုက်င္းပနိုင္ၿခင္းဟာ မိမိတို႔ နိုင္ငံေရးၿဖစ္စဉ္မွာ ယခင္ကာလမ်ားက မရရိွဖူးေသးတဲ့ “သေဘာထား မတူညီသူမ်ား အတူလက္တဲြ လုပ္ေဆာင္နိုင္တယ္” ဆိုတဲ့ နိုင္ငံေရး ယဉ္ေက်းမႈသစ္ တစ္ရပ္ကို တက္လွမ္းနိုင္ခဲ့ၿခင္းပဲ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဒီတက္လွမ္းနိုင္မႈကို ကြ်န္ေတာ့္အေနနဲ႕ အသိအမွတ္ၿပဳ အေလးထားေၾကာင္းကိုလည္း တစ္ဆက္တည္း ေၿပာၾကားလိုပါတယ္။ဘာေၾကာင့္လဲဆိုရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔အေနနဲ႕ ေခတ္မီ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ ပိုင္ဆိုင္နိုင္ဖို႔ဆိုရင္ မတူညီတဲ့ သေဘာထားေတြကို ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့နည္းလမ္း၊ အၾကမ္းမဖက္တဲ့ နည္းလမ္းမ်ားနဲ႕ ေဆြးေႏြးညိွနိွုင္းၿခင္း၊ အေပးအယူလုပ္ၿခင္း စတာေတြဟာ မၿဖစ္မေန ရွင္သန္ရမယ့္ အဂၤါရပ္မ်ားၿဖစ္တဲ့အတြက္ အေလးထား ေလ့က်င့္ၾကရမွာ ၿဖစ္တယ္လို႔ ကြ်န္ေတာ့္အေနနဲ႕ အခိုင္အမာ ခံယူထားလို႔ပဲၿဖစ္ပါတယ္။ မတူညီတဲ့ ရပ္တည္ခ်က္ရိွတဲ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔နိုင္ငံသား အားလံုးဟာ အတူလက္တဲြ လုပ္ကိုင္နိုင္တဲ့ ယံုၾကည္မႈ အဆင့္အတန္းတစ္ခုကို တည္ေဆာက္နိုင္ဖို႔ အမွန္တကယ္ လိုအပ္သလို ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ၿခင္းကိုလည္း လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္ စမ္းသပ္ၿခင္းၿဖင့္သာ ရရိွနိုင္တယ္လို႔ ယံုၾကည္ထားပါတယ္။ ဒီပဲြကို စိုးရိမ္ပူပန္မႈေတြ ရိွခဲ့ေသာ္လည္းပဲ မွန္ကန္တဲ့ နိုင္ငံေရး ေစတနာေတြေၾကာင့္ ေအးခ်မ္းစြာ က်င္းပၿပီးစီး နိုင္ခဲ့တာ ၿဖစ္ပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း တစ္ရပ္လံုးအေနနဲ႕ သမိုင္းသင္ခန္းစာေတြကို ေမ့ေပ်ာက္ပစ္ၿခင္း မဟုတ္ဘဲ နာက်င္မႈေတြ၊ ဆံုးရံႈးမႈေတြ ခံစားခဲ့ရတဲ့ ခါးသီးတဲ့ အေတြ႕အႀကံဳေတြ၊ သမိုင္းေၾကာင္းေတြထဲက ခဲြထြက္နိုင္မယ့္ နိုင္ငံေရး ၿဖစ္စဉ္သစ္တစ္ရပ္ အစၿပဳနိုင္ၿခင္းဆိုတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို စတင္ပိုင္ဆိုင္လာၿပီလို႔ ဆိုရမွာၿဖစ္ပါတယ္။ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းမွာပဲ ရရိွထားတဲ့ ၿဖစ္ထြန္းမႈေတြ ဆက္လက္ရွင္သန္ေအာင္ ဝိုင္းဝန္း ႀကိဳးစား ေပးၾကပါလို႔လည္း တိုက္တြန္းလိုပါတယ္။ဩဂုတ္လ အတြင္းမွာ ေရႀကီးနစ္ၿမႇဳပ္ခဲ့မႈေတြ ေပၚေပါက္ခဲ့တဲ့အတြက္ ကယ္ဆယ္ေရး၊ ၿပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး လုပ္ငန္းေတြ၊ ပ်က္စီးခဲ့ရတဲ့ လယ္ယာေၿမမ်ား ၿပန္လည္ စိုက္ပ်ိဳးနိုင္ဖို႔ေတြကို တိုင္းေဒသႀကီး/ ၿပည္နယ္အစိုးရမ်ားနွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရပါတယ္။ ၿမန္မာနိုင္ငံရဲ့အခ်ိဳ႕ေသာ အပူပိုင္းေဒသေတြမွာ ေတြ႕ႀကံဳခဲ့ရတဲ့ မိုးေခါင္ေရရွားမႈ ၿပသနာေတြ သီးနံွ ပ်က္စီးဆံုးရံႈးမႈေတြကိုလည္း ႀကိဳးစားေၿဖရွင္းေနရပါတယ္။ ဒီလိုေရႀကီးမႈ၊ မိုးေခါင္ေရရွားမႈ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ေတြ ကို ေနာင္နွစ္ေတြမွာ ဆိုးဆိုးရြားရြား မခံၾကရေအာင္ လိုအပ္တဲ့ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈေတြကို ၿပင္ဆင္လုပ္ေဆာင္ သြားၾကရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ကြ်န္ေတာ္တို႔အစိုးရအဖြဲ႕ တာဝန္ယူမယ့္ က်န္ရိွတဲ့ လ(၃၀)မွာ ၿပည္သူဗဟိုၿပဳ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္နိုင္ဖို႔နဲ႕ နိုင္ငံေတာ္သစ္ကို တည္ေဆာက္တဲ့ေနရာမွာ ၿပည္သူေတြရဲ့ လိုအင္ဆႏၵေတြ၊ အင္အားေတြနဲ႕ အစိုးရရဲ့ လုပ္ေဆာင္မႈေတြကို ဟန္ခ်က္ညီညီ ေပါင္းစည္းနိုင္ဖို႔အတြက္ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖေတြ ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ ၿမိဳ႕နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အေထာက္အကူၿပဳ ေကာ္မတီ၊ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီေတြကို ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲေရး ဦးေဆာင္ ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးေတြက တိုင္းေဒသႀကီး/ၿပည္နယ္အသီးသီးသို႔ ကြင္းဆင္းသြားေရာက္ၿပီး ပြင့္လင္းစြာ အၿမင္ခ်င္းဖလွယ္ ေဆြးေႏြးၾကတဲ့အၿပင္ ႀကံဳေတြ႕ေနရတဲ့ အခက္အခဲ ၿပႆနာေတြကိုလည္း ညိႇနိုင္း ေၿဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ ရိွပါတယ္။ကြ်န္ေတာ္တို႔ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဉ္ရဲ့ အဓိ ဦးစားေပး မူဝါဒတစ္ခုၿဖစ္တဲ့ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကိုလည္း ပိုမို ထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္နိုင္ဖို႔ ေမြးၿမဴေရး၊ ေရလုပ္ငန္းနွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဝန္ႀကီးဌာန ကို ေၿပာင္းလဲဖဲြစည္း ေပးခဲ့ပါတယ္။ ၿပည္တြင္း အရပ္ဘက္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ နိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ့ ပူးေပါင္း အင္အားကို အေကာင္းဆံုး ရယူနိုင္ဖို႔ မူေဘာင္ေတြ၊ မဟာဗ်ဴဟာေတြကို စတင္ခ်မွတ္နိုင္ၿပီၿဖစ္တဲ့အတြက္ မၾကာမီကာလမွာ လက္ေတြ႕က်တဲ့ တိုးတက္မႈေတြ အသီးအပြင့္ေတြကို ေက်းလက္ေန ၿပည္သူမ်ား ခံစားနိုင္ေတာ့မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ကြ်န္ေတာ့္အေနနဲ႕ကေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ တာဝန္ယူထားတဲ့ သက္တမ္းကာလ အတြင္းမွာ ၿပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရိွေအာင္၊ ၿပည္သူေတြရဲ့ လူမႈစီးပြားဘဝ ပိုမို တိုးတက္ ေကာင္းမြန္လာေအာင္ ေနာင္အနာဂတ္ မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြအတြက္ပါ ပိုမိုေကာင္းမြန္ ၿပည့္စံုတဲ့ဘ၀ေတြ ပိုင္ဆိုင္ လာၾကဖို႔အတြက္ ေရရာေသခ်ာတဲ့ အနာဂတ္တစ္ခုကို ေရွးရႈၿပီး တစိုက္မတ္မတ္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရိွပါေၾကာင္း ေၿပာၾကားလိုပါတယ္။လႊတ္ေတာ္မ်ား၊ အစိုးရ၊ တရားစီရင္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား နိုင္ငံေရးပါတီမ်ားနွင့္ နိုင္ငံေရး အင္အားစုမ်ား၊ တပ္မေတာ္နဲ႕ ၿပည္သူလူထု တစ္ရပ္လံုးအေနနဲ႕ လက္ရိွရရိွထားတဲ့ နိုင္ငံေရး ယဉ္ေက်းမႈသစ္ စတင္နိုင္ၿခင္း၊ လမ္းေၾကာင္းမွန္တဲ့ နိုင္ငံေရးအေရြ႕၊ အာမခံခ်က္ ရိွသည့္ နိုင္ငံေရးၿဖစ္စဉ္ေတြကို အမွန္တကယ္ခိုင္မာတဲ့ အမ်ိဳးသားေရးၿဖစ္စဉ္တစ္ရပ္အၿဖစ္ ရယူပိုင္ဆိုင္နိုင္ဖို႔ဆိုရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔အေနနဲ႕ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲေရးမ်ား၊ ၿပန္လည္ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းစဉ္မ်ား၊ ၿမန္မာ့လူ႕အဖြဲ႕အစည္း၏ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဉ္တဲြ ေနထိုင္နိုင္ၿခင္းဆိုသည့္ လူမႈတန္ဖိုးမ်ား ၿပန္လည္ ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားၾကရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္မွသာ ၿမန္မာ့ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း အတြက္ အေရးအႀကီးဆံုးၿဖစ္တဲ့ အမ်ိဳးသားၿပန္လည္ စည္းလံုး ညီညြတ္ေရးကို ရရိွမွာၿဖစ္တဲ့အတြက္ အားလံုး ဝိုင္းဝန္း ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္သြားၾကပါလို႔ တိုက္တြန္းေၿပာၾကားရင္း နိဂံုးခ်ဳပ္အပ္ပါတယ္။မိဘၿပည္သူမ်ားအားလံုး ကိုယ္၏ က်န္းမာၿခင္း၊ စိတ္၏ခ်မ္းသာၿခင္းနဲ႕ၿပည့္စံုၾကပါေစ။https://www.facebook.com/officepressident 

ၿပည္ေထာင္စုၿမန္မာနိုင္ငံေတာ္ သမၼတရံုး စာမ်က္ႏွာမွကူးယူေဖာ္ၿပပါသည္။  ေပါက္ေခါင္းသတင္း

0 comments:

Post a Comment

Facebook Like Page